Dlaczego Was dręczą?

 • Pierwszy powód dręczenia - ekonomczny: w małej firmie, zwłaszcza poniżej dziesięciu osób - wtedy zwolnienie "z przyczyn leżących po stronie pracodawcy" nawet jednej osoby jest bardzo kosztowne. Traktuje się je jako tzw. zwolnienie grupowe (powyżej 10 proc. załogi) i pracownikowi przysługuje odprawa. Jeżeli będzie miał dość dręczenia i odejdzie sam - nic mu się nie należy.
 • Drugi powód - prawny: w sytuacji, kiedy normalne zwolnienie jest trudne lub niemożliwe - np. urzędników lub nauczycieli mianowanych, członków zarządu związków zawodowych, członków rad pracowniczych, radnych.
 • Trzeci powód - osobisty: w każdej sytuacji, gdy pracodawca chce się pozbyć pracownika, a nie ma obiektywnych przesłanek do jego zwolnienia - i obawia się, że pracownik mógłby zaskarżyć zwolnienie do sądu pracy. Jeśli sam złoży wymówienie, nie może skarżyć się o "niezasadne zwolnienie".

  Stowarzyszenia antymobbingowe

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA zarejestrowane 11 lutego.
  ***Kontakt telefoniczny: 0 606 410 160,
  ***Adres do korespondencji: 80-838 Gdańsk, ul. Warzywnicza 10c m 7.
 • Stowarzyszenie Antymobbingowe Barbary Grabowskiej.
  ***Kontakt telefoniczny: 0 605 74 47 46
 • Korporacja Organizacji Samopomocowych.
  ***Kontakt telefoniczny: 0 602 23 80 15